Els usuaris pugen a un 8,4 la nota de la Piscina de Roses durant 2019

La Piscina de Roses ha dut a terme l’enquesta de satisfacció anual dirigida a obtenir la valoració i opinió dels seus abonats i usuaris sobre el funcionament de les instal·lacions i els serveis prestats al llarg de l’any 2019, amb l’objectiu d’establir possibles línies de millora i aspectes a potenciar.

Després del procés de buidatge de la informació recollida, s’ha obtingut com a resultat final una nota mitjana de 8,4 sobre 10, valoració que representa un increment de tres dècimes respecte a la nota assolida l’any 2018, que va ser de 8,1.

El nombre total d’enquestes recollides durant el període de realització de la valoració (entre el 2 i el 19 de desembre), ha estat de 349 respostes. Les votacions s’han pogut realitzar responent el formulari en línia (319 persones) o en format paper (30 persones).

En la valoració de les puntuacions, com en anys anteriors, es té en compte el valor de referència acceptat en el sector d’instal·lacions de les mateixes característiques que la Piscina de Roses, el qual se situa en els 7 punts sobre 10. D’aquesta manera, per sota dels 7 punts es troben els punts febles d’una instal·lació, els quals marquen els principals objectius de millora; entre els 7 i 8 punts els aspectes ben valorats però amb cert marge de creixement i millora; mentre que a partir de 8 punts es troben els punts forts on cal treballar per mantenir el nivell.

En el cas de la Piscina de Roses els aspectes millor valorats són el tracte per part dels monitors d’activitats i la metodologia emprada, tots dos per sobre del 9, seguits del servei d’informació i recepció, accés i aparcament, servei de socorrisme i horaris d’obertura, que freguen el 9.

Cap dels aspectes valorats es troba per sota dels 7 punts (els quals es considerarien punts febles), mentre que tan sols obtenen una nota d’entre el 7 i el 8 la qualitat i temperatura de l’aigua a les piscines, la relació qualitat/preu abonat, les opcions d’horaris de les activitats i, per últim, la comoditat dels vestidors.

En definitiva, la Piscina Municipal de Roses millora la seva nota respecte a l’any anterior i es troba significativament per sobre del valor de referència del sector. Es consolida així la percepció de la qualitat del servei per part dels abonats i usuaris. El resultat obtingut en els darrers anys es manté estable en aquesta franja alta, oscil·lant entre 7.9 i 8.4 punts.

Més enllà de la valoració global, l’anàlisi punt per punt ajudarà els responsables de l’equipament a cercar les millores que es puguin dur a terme a partir de les possibilitats existents. Tots els apartats seran degudament analitzats, amb la idea de continuar millorant dia rere dia.